Uncategorized

Проект От теб зависи

Posted by Philip Kirevon май 3, 2021

Проектът цели популяризиране и насърчаване на политики за младите хора с цел подобряване качеството им на живот и на условията за успех на всеки един от тях чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала им в развитието и просперитета на страната ни.

Информационната кампания по проекта цели превенция на различни форми на зависимост при младите като подпомага осигуряването на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна, професионална и социална реализация на младите хора в страната. За целите на проекта Сдружението разпространява информационни материали в печатни медии, банери в интернет медии, телевизионен клип. Цялостната информационна кампания има за цел да покаже живота без зависимости, с акцент върху ценността и важността на личността, помощта от околните и видовете професионална помощ.  Изпълнението на кампанията ще даде гласност на проблема и ще подпомогне създаването на условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на различни форми на зависимости сред младите хора.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2021 година чрез Министерството на младежта и спорта.

No CommentsPosted in Uncategorized

Проект Бързо, лесно и удобно за МСП/Quick, Easy & Convenient for SME

Posted by Philip Kirevon януари 18, 2021

Този проект е може би най-голямото начинание от създаването ни. Това е съвместен проект между Националната младежка мрежа и гръцката неправителствена организация Център за подкрепа на малки и средни предприятия в Централна Македония, Солун.

Основната цел на проекта е да се подобри оцеляването на бизнеса на МСП в трансграничния регион.

Основната дейност на този проект е да създаде платформа за предоставяне на достъп до набор от информация за стоки и услуги, предоставяни от търговци в България и Гърция.

Основният резултат от изпълнението на този проект ще бъде повишаване на конкурентоспособността на компаниите (новосъздадени и съществуващи), регистрирани в платформата от България и Гърция, чрез популяризиране на стоките или услугите, които те предлагат и в двете страни.

Общите ползи ще бъдат за младежкото и женското предприемачество от целевите групи в региона. Проектът ще стартира и ще продължи да повишава осведомеността и начините за стартиране на бизнес и утвърждаване на съществуващ такъв, особено сред младите хора и жени в региона, с оглед насърчаване на предприемачеството сред целевите групи.

.

This project is probably the biggest undertaking since our establishment.

This is a joint project between National Youth Network and Greek’s NGO Small and medium enterprises support center of Central Macedonia, Thessaloniki.

The main project objective is to enhance SME Business Survival in the cross-border region. 

The main activity of this project is to create a platform for providing access to a set of data on goods and services provided by Traders in Bulgaria and Greece. 

The main result of the implementation of this project will be to increase the competitiveness of the companies (newly created and existing) registered in the platform from Bulgaria and Greece, by promoting the goods or services they offer in both countries. 

The general benefits will be for the youth and female entrepreneurship from the target groups in the region.The project will start and keep up raising awareness and ways of starting a business among start-ups and existing businesses, especially among young people and women in the region, with a view to promoting entrepreneurship among the target groups.

No CommentsPosted in Uncategorized

Проект Шанс за успех на МСП/Chance for success of SME

Posted by Philip Kirevon януари 26, 2020

Националната младежка мрежа в партньорство с Мрежата за социална и бизнес подкрепа, Солун, Гърция в момента работи по проект ШАНС ЗА УСПЕХ.

Проектът стартира през 2020 г. и въпреки трудностите, причинени от COVID-19, ние продължаваме работата си и ще завършим всички дейности до края на 2021 г.

Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на МСП, както и да насърчи създаването на нов бизнес в трансграничния регион. Следните конкретни цели ще бъдат постигнати за достигане на общата цел на проекта:

 • модернизация на съществуващата инфраструктура, както и подобряване на достъпността за хора с увреждания, с цел предоставяне на бизнес консултации;
 • създаване на информационни центрове в трансграничния регион в Гърция – Солун , Драма и Кавала);
 • разпространяване на информационни видеоклипове до трансграничната общност;
 • организиране на различни обучения и други дейности в областта на маркетинга и управлението на МСП;
 • консултации и консултиране за подобряване на ефективността на МСП, промоция на продукти и маркетинг;

В рамките на програмния период и след него проектът ще доведе до подобряване на информираността на целевите групи в региона за:

 • възможности за стартиране на нов бизнес,
 • подобряване на съществуващите бизнес възможности чрез внедряване на технологии и модели за спестяване на разходи;
 • разработване на съществуващи доставки на продукти и услуги, като се използват съвременни практики и бизнес ноу-хау; & nbsp; Всичко по-горе ще бъде достъпно чрез използване на съветите и консултациите на неправителствената организация по време на обученията и ежедневното им подобряване чрез консултации услуги в информационните центрове в Гърция.

.

National Youth Network in partnership with Social and Business Support Network, Thessaloniki, Greece is working on project CHANCE FOR SUCCESS.

The project started in 2020 and despite the difficulties caused by COVID-19 we are continue our work and will finish all the activities until the end of 2021.

The main project objective is to enhance the competitiveness of SMEs as well as promoting the creation of new businesses in the cross-border region. The following specific objectives will be met to achieve the overall objective of the project:

 • modernization of existing infrastructure, as well as improving accessibility for people with disabilities, in order to provide business advice activity;
 • establishment of information centers in the cross-border region in Greece – Thessaloniki, Drama and Kavala);
 • disseminating information videos to the cross-border community;
 • organization of various trainings and other activities in marketing and management of SME;
 • consulting and advising on performance improvement, product promotion and marketing for SME;

Within the programming period and after it the project will result in improvement of the awareness of the target groups in the region for:

– possibilities to start new businesses, 

– improve existing business opportunities by implementing cost saving technologies and models;

– develop existing product and service deliveries by using modern practices and business know-how; All of the above will be available by using the NGO’s advices and consultations during the trainings and improving them on a daily basis by using the consulting services in the information centers in Greece.  

No CommentsPosted in Uncategorized