Проект Бързо, лесно и удобно за МСП/Quick, Easy & Convenient for SME

Posted by Philip Kirevon януари 18, 2021

Този проект е може би най-голямото начинание от създаването ни. Това е съвместен проект между Националната младежка мрежа и гръцката неправителствена организация Център за подкрепа на малки и средни предприятия в Централна Македония, Солун.

Основната цел на проекта е да се подобри оцеляването на бизнеса на МСП в трансграничния регион.

Основната дейност на този проект е да създаде платформа за предоставяне на достъп до набор от информация за стоки и услуги, предоставяни от търговци в България и Гърция.

Основният резултат от изпълнението на този проект ще бъде повишаване на конкурентоспособността на компаниите (новосъздадени и съществуващи), регистрирани в платформата от България и Гърция, чрез популяризиране на стоките или услугите, които те предлагат и в двете страни.

Общите ползи ще бъдат за младежкото и женското предприемачество от целевите групи в региона. Проектът ще стартира и ще продължи да повишава осведомеността и начините за стартиране на бизнес и утвърждаване на съществуващ такъв, особено сред младите хора и жени в региона, с оглед насърчаване на предприемачеството сред целевите групи.

.

This project is probably the biggest undertaking since our establishment.

This is a joint project between National Youth Network and Greek’s NGO Small and medium enterprises support center of Central Macedonia, Thessaloniki.

The main project objective is to enhance SME Business Survival in the cross-border region. 

The main activity of this project is to create a platform for providing access to a set of data on goods and services provided by Traders in Bulgaria and Greece. 

The main result of the implementation of this project will be to increase the competitiveness of the companies (newly created and existing) registered in the platform from Bulgaria and Greece, by promoting the goods or services they offer in both countries. 

The general benefits will be for the youth and female entrepreneurship from the target groups in the region.The project will start and keep up raising awareness and ways of starting a business among start-ups and existing businesses, especially among young people and women in the region, with a view to promoting entrepreneurship among the target groups.

No CommentsPosted in Uncategorized

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *