Проект Шанс за успех на МСП/Chance for success of SME

Posted by Philip Kirevon януари 26, 2020

Националната младежка мрежа в партньорство с Мрежата за социална и бизнес подкрепа, Солун, Гърция в момента работи по проект ШАНС ЗА УСПЕХ.

Проектът стартира през 2020 г. и въпреки трудностите, причинени от COVID-19, ние продължаваме работата си и ще завършим всички дейности до края на 2021 г.

Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на МСП, както и да насърчи създаването на нов бизнес в трансграничния регион. Следните конкретни цели ще бъдат постигнати за достигане на общата цел на проекта:

 • модернизация на съществуващата инфраструктура, както и подобряване на достъпността за хора с увреждания, с цел предоставяне на бизнес консултации;
 • създаване на информационни центрове в трансграничния регион в Гърция – Солун , Драма и Кавала);
 • разпространяване на информационни видеоклипове до трансграничната общност;
 • организиране на различни обучения и други дейности в областта на маркетинга и управлението на МСП;
 • консултации и консултиране за подобряване на ефективността на МСП, промоция на продукти и маркетинг;

В рамките на програмния период и след него проектът ще доведе до подобряване на информираността на целевите групи в региона за:

 • възможности за стартиране на нов бизнес,
 • подобряване на съществуващите бизнес възможности чрез внедряване на технологии и модели за спестяване на разходи;
 • разработване на съществуващи доставки на продукти и услуги, като се използват съвременни практики и бизнес ноу-хау; & nbsp; Всичко по-горе ще бъде достъпно чрез използване на съветите и консултациите на неправителствената организация по време на обученията и ежедневното им подобряване чрез консултации услуги в информационните центрове в Гърция.

.

National Youth Network in partnership with Social and Business Support Network, Thessaloniki, Greece is working on project CHANCE FOR SUCCESS.

The project started in 2020 and despite the difficulties caused by COVID-19 we are continue our work and will finish all the activities until the end of 2021.

The main project objective is to enhance the competitiveness of SMEs as well as promoting the creation of new businesses in the cross-border region. The following specific objectives will be met to achieve the overall objective of the project:

 • modernization of existing infrastructure, as well as improving accessibility for people with disabilities, in order to provide business advice activity;
 • establishment of information centers in the cross-border region in Greece – Thessaloniki, Drama and Kavala);
 • disseminating information videos to the cross-border community;
 • organization of various trainings and other activities in marketing and management of SME;
 • consulting and advising on performance improvement, product promotion and marketing for SME;

Within the programming period and after it the project will result in improvement of the awareness of the target groups in the region for:

– possibilities to start new businesses, 

– improve existing business opportunities by implementing cost saving technologies and models;

– develop existing product and service deliveries by using modern practices and business know-how; All of the above will be available by using the NGO’s advices and consultations during the trainings and improving them on a daily basis by using the consulting services in the information centers in Greece.  

No CommentsPosted in Uncategorized

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *