За нас

Сдружение “Национална Младежка Мрежа” е учредена през 2001 г.  и представлява мрежа от младежки организации.

Цели на организацията: 

– Подпомагане развитието и утвърждаването на сектора на юридическите лица с нестопанска цел и постигане на финансова устойчивост; 

–  Стимулиране гражданската активност в процеса на присъединяване на България към ЕС и укрепване на регионалната сигурност в Югоизточна Европа, адаптиране и разпространение на демократични механизми и практики от страните с развита демокрация;

– Подпомагане демократичните процеси в обществено-икономическото развитие на България;

– Насърчаване на диалога и взаимодействието между юридическите лица с нестопанска цел, държавата, местното самоуправление и стопанските организации при решаване на проблеми от обществено значение.

Основни дейности на организацията:

– Търсене, намиране и развиване потенциала на младите хора в България, като носител и генератор на нови подходи и проекти за развитието на различните сфери и сектори на обществото;

– допринасяне за развитието на благоприятен бизнес климат в страната, като подпомага и обслужва младите предприемачи и осигурява ресурси за развитието на техния капацитет;

– подпомагане в различни сфери на икономическия живот процесите на интеграция на страната ни в Европейските и Евро-Атлантическите  структури, като отчита, съхранява и развива уникалните ни национални дадености и характеристики.

Поле на специализация

  • Управление на проекти по Европейски програми
  • Предоставяне на социални услуги на хора от уязвими групи
  • Предоставяне на обучителни програми
  • Създаване на образователни ноу – хау;
  • Реклама на международни кампании.